Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit en Veiligheid

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid beschrijft dat de veiligheid van kinderen in de kinderopvang voorop staat. Uit gebeurtenissen blijkt hoe kwetsbaar kinderen in deze leeftijdsgroep zijn. Daarom stelt de overheid strenge kwaliteitseisen aan kindercentra en moeten medewerkers in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Stichting Kinderopvang Roerstreek staat voor kwaliteit en veiligheid. Bij een belangrijke taak als kinderopvang hoort kwaliteit immers vanzelfsprekend te zijn. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een V.O.G., zijn conform de COA geschoold, staan allen geregistreerd in het Persoonsregister Kinderopvang en er vindt continue bijscholing plaats.

Het kind is ons instrument, de ouder de klant en de pedagogisch medewerkers geven er in dit dynamisch proces gestalte aan. Het is niet de klok die bepaalt, maar het individuele kind dat binnen onze kindercentra richting geeft aan ons handelen. Juist door onze vaste breng- en haaltijden kunnen wij gedurende dag aandacht geven aan het kind, activiteiten doen met het kind, kunnen wij de ontwikkeling volgen van het kind en bovenal kunnen wij de veiligheid waarborgen van het kind!

Rust, Regelmaat en Reinheid staan hoog in ons vaandel. Maar ook respect, relativeringsvermogen, relatie, rituelen, ruimte en richting. Tezamen vormen dit voor ons de 9 R's, de rode draad binnen Stichting Kinderopvang Roerstreek. Naast dat wat het kind ons aangeeft én de 9R's, wordt onze werkwijze ondersteund door communicatie en de ontwikkeling van het kind. De Gordonmethode en de in-company training ''Doe Mee® met Taal' zijn een kernpunt in ons pedagogisch handelen. Dit alles in samenwerking met derden zoals de basisscholen en het consultatiebureau (JGZ). 


Reactie rapport Gunning

De kwaliteit van de kinderopvang heeft landelijk veel aandacht gekregen. Een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft de Amsterdams zedenzaak geanalyseerd en adviezen gegeven om de veiligheid van kinderen in de kinderopvang te verbeteren. De commissie heeft haar bevindingen gepresenteerd. In dit rapport wordt ingegaan op de vraag hoe (mogelijk) misbruik van kinderen bij de Amsterdamse kinderdagverblijven heeft kunnen plaatsvinden. Tevens is gekeken welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor de toekomst.

In het rapport wordt gepleit voor een kwaliteitsverbetering van de sector. Stichting Kinderopvang Roerstreek staat positief ten opzichte van de conclusies van de commissie. De commissie stelt dat de naam 'kinderopvang' in het licht van de opwaardering van de sector niet langer de lading dekt. Het gaat volgens de onderzoekers niet alleen om kinderopvang, maar ook om de begeleide ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Een conclusie die wij onderschrijven en past binnen Stichting Kinderopvang Roerstreek.

Het rapport geeft een aantal concrete aanbevelingen voor de kinderopvangsector. Dagelijks zetten wij ons in voor een pedagogisch verantwoorde en veilige opvang van kinderen. Wij steunen de aandacht voor kwaliteit in de sector. Wij verwijzen u graag naar ons Beleid Veiligheid & Gezondheid. Daarnaast naar de volgende Reactie Amsterdamse zedenzaak die in samenwerking met de oudercommissie voor Stichting Kinderopvang Roerstreek tot stand gekomen is.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid als mede de site van Boink v.w.b. het vier-ogenprincipe. 


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In het aangenomen wetsvoorstel verplichte Meldcode huiselijk geweld en indermishandeling is vastgelegd dat professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie verplicht zijn om met een Meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Dit betekent dat Stichting Kinderopvang Roerstreek sinds 1 juli 2013 de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief het afwegingskader ingaande 1 janauri 2019,  volgens wettelijke norm heeft geïmplementeerd in haar werkwijze. 

Mocht u vragen hebben in deze, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Kwaliteit en Veiligheid

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.