Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Korte samenvatting van de LEA

In de educatieve agenda staan twee uitdagingen centraal, namelijk enerzijds zorgen dat ieder kind meekomt en er geen kinderen zijn die buiten boord vallen wanneer het gaat om maatschappelijk functioneren, anderzijds zorgen dat de bij de jeugd aanwezige capaciteiten maximaal benut worden voor groei en ontwikkeling ten behoeve van participatie en actief burgerschap. Dit is van belang enerzijds i.v.m. sociale samenhang en leefbaarheid en anderzijds om mee te kunnen in de kenniseconomie.

Middels deze educatieve agenda bundelen Stichting Kinderopvang Roerstreek, de schoolbesturen Innovo en Melior en het gemeentebestuur hun krachten met betrekking tot de genoemde uitdagingen. Dit leidt tot de volgende speerpunten/programmalijnen.

 • Ontwikkeling van participatie en actief burgerschap van alle kinderen middels een stimulerende leef- en leeromgeving.
 • Geen kind buitenboord: versterking van de zorg voor de kinderen met als uitgangspunt één gezin/één kind/één plan.

Missie

Voor alle kinderen en jeugdigen van 0-12 jaar in de gemeente Roerdalen realiseren dat deze doelgroep

 • in staat gesteld wordt om actief te participeren in onderwijs, werk, vrije tijd en maatschappij
 • een samenhangend en een op de ontwikkeling/groei gericht pakket van educatie, onderwijs en zorg aangeboden krijgt waarbij zo mogelijk ook aansluiting wordt gezocht met activiteiten op het gebied van vrije tijd
 • een ononderbroken ontwikkeling/groei doormaakt, welke correspondeert met hun mogelijkheden
 • in een veilige leer-, woon- en werkomgeving kan leven en leren
 • tijdig door samenhangende zorg opgevangen wordt om te voorkomen dat zij stagneert in hun groei en ontwikkeling

Visie

De gemeente Roerdalen, de schoolbesturen Melior en Innovo en het bestuur van de Stichting Kinderopvang Roerstreek willen vanuit hun eigen taakstellingen en verantwoordelijkheden met elkaar samenwerken en hun energie en middelen richten om bovenstaande missie te realiseren. Hierbij staan twee uitdagingen centraal:

 • Zorgen dat iedereen meekomt en er geen jeugd is die buiten boord valt wanneer het gaat om maatschappelijk functioneren.
 • Zorgen dat de bij de jeugd aanwezige capaciteiten maximaal benut worden voor groei en ontwikkeling ten behoeve van participatie en actief burgerschap.

Deze uitdagingen zijn van belang om de sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen en om mee te kunnen in de kenniseconomie.

Het werken met een educatieve jeugdagenda en het gericht inzetten van de middelen voor een langere beleidsperiode zijn daarbij belangrijke instrumenten om gezamenlijk afgestemde preventieve acties te ondernemen welke gericht zijn op verbetering van de leer- en opvoedingsmilieus van alle kinderen en afgestemde activiteiten te ondernemen ten behoeve van kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden.

Ad 1. Bevordering participatie en actief burgerschap: stimulerende leef- en leeromgeving.

Het bevorderen van participatie en actief burgerschap kan bewerkstelligd worden door het versterken van de socialisatiefunctie van de aanwezige instellingen en opvoeders. Werkpunten in dit verband zijn onder andere:

 • Actief werken aan het ontwikkelen van sociale competenties en burgerschap door alle instellingen in alle leeftijdsfases.
 • In standhouden van peuterspeelzaal en stimulering van de participatie in peuterspeelzaal met name door risicogroepen.
 • Ontwikkeling professionaliteit van peuterspeelzaal.
 • Laagdrempelige toegang tot informatie over opvoeden en opgroeien voor ouders, jeugdigen en professionals.
 • Ontwikkeling van brede voorzieningen vanuit de brede school gedachte of het idee van een kind of spilcentrum.
 • Opvoedingsondersteuning: op preventie gerichte ondersteuning van ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen.

Ad 2. Geen kind buitenboord; één kind/één gezin/één plan

In dit kader gaat het om versterking van zorgstructuren en samenwerking tussen partners in de keten van zorg. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk kinderen binnen de reguliere voorzieningen op te vangen en speciale hulp en zorg te brengen naar het kind en niet het kind naar de speciale hulp/zorg. Werkpunten in dit verband zijn onder andere:

 • Vroegsignalering.
 • Participatie van risicoleerlingen aan peuterspeelzaal.
 • Ontschotting van de verkokering binnen de zorg- en de onderwijskolom, werken met casemanagement en ontwikkelen van een elektronisch kinddossier.
 • Het organiseren van laagdrempelige opvoedingsondersteuning.
 • Implementeren van zorgadviesteams (ZAT) die geen last hebben van horizontale of verticale schotten en die werken voor zowel de groep 0-4- jarigen als 4-12 jarigen in iedere kern.
Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.