Reglement oudercommissie

Reglement oudercommissie

Algemeen.
Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum, peuterarrangement en gastouderbureau en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De houder is wettelijk verplicht om binnen 6 maanden na registratie in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) een oudercommissie in te stellen voor elk geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau. Binnen 6 maanden na registratie in het LRKP moet de houder een reglement voor de oudercommissie vaststellen. De Wet kinderopvang stelt o.a. eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.
Aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben daarom gezamenlijk een model ontwikkeld voor het reglement van de oudercommissie en daarnaast ook een model voor een huishoudelijk reglement van de oudercommissie. De Belangenvereniging van Ouders in de KinderopvangBOinK,  Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep, dragen deze reglementen actief uit naar hun leden.
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema's ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56 (het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid en de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).
De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen - aanbieder en afnemer - werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering.

Centrale Oudercommissie
De Wet kinderopvang spreekt uitsluitend over oudercommissies op locatie, maar in grotere organisaties kan ook een centrale oudercommissie worden opgericht. Voorwaarde is wel dat elke locatie ook een eigen oudercommissie heeft. Deze lokale oudercommissie bepaalt zelf of én welke adviesrechten zij wil overdragen aan de centrale oudercommissie. Voor ouders en houder, maar ook voor de toezichthouder (GGD) moet dat duidelijk en inzichtelijk zijn geregeld. Deze schriftelijke machtiging kan door de lokale oudercommissie op ieder moment weer worden ingetrokken aangezien de adviesrechten per definitie liggen bij de oudercommissie op locatie. Overigens mogen niet alle adviesrechten worden overgedragen naar de centrale oudercommissie. In het "huishoudelijk reglement oudercommissie" staan de mogelijke afspraken over machtiging aan de centrale oudercommissie verder beschreven. De onderwerpen voor machtiging worden opgenomen en ondertekend in het huishoudelijk reglement.

De huidige oudercommissie heeft onder alle huidige ouders onderzocht of er belangstelling voor of behoefte is aan een oudercommissie per vestiging. Er is geconstateerd dat er geen behoefte is. Daardoor is er het besluit genomen om een oudercommissie te hebben die centraal werkt. Mocht blijken dat er behoefte is voor een OC per locatie gaan we daar uiteraard op in.
Ook heden ten dagen heeft de oudercommissie het moeilijk ouders te bereiken. De respons van ouders is gering. Het is lastig nieuwe leden vast te leggen voor de OC.

Samenstellen Oudercommissie
Voor het samenstellen van een oudercommissie is het een aanbeveling een goede afspiegeling van de ouders van de locatie in de oudercommissie te hebben.

Reglement oudercommissie

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.